Blog

بستنی عمو حسین شعبه شیراز

نوشته شده توسط:

بستنی عمو حسین اولین شعبه خود را در شهر شیرازاز اواسط سال ۹۷ افتتاح کرد

این شعبه در جای پر رفت و امد شهر قرار داردو امکان یافتن جای پارک ماشین وجود داردو جای نشستن و استراحت نیز همچنین

0

About the Author:

  Related Posts

ارسال دیدگاه