Blog

تولید بستنی با اسیدیته بالا

نوشته شده توسط:

در ابتدا مقدار 3 لیتر شیر پر چرب را به صورت مساوی در سه ظرف ریخته و سپس به ظرف اول 0/33گرم باکتری های
لاکتو باسیلوس اسیدو فیلوس، به ظرف دوم 0/33گرم بیفیدو باکتریوم بیفیدوم و به ظرف سوم مخلوطی از هر دو باکتری فوق به نسبت های مساوی )هر کدام 0/16گرم( به عنوان استارتر به طور مستقیم به درون شیر اضافه و به هم زده شد و سپس در گرمخانه 38 درجه سانتی گراد قرار داده شد. تقریبا هر دو ساعت یک بار آزمون اسیدیته تا رسیدن به اسیدیته 42 درجه دورنیک انجام گرفت که طی این آزمایش شیر تلقیح شده با بیفیدو باکتریوم بیفیدوم دیرتر از بقیه به اسیدیته مورد نظر رسید )نمودار1،2،3( پس از رسیدن نمونه ها به اسیدیته 42 درجه دورنیک نمونه ها از گرمخانه به یخچال انتقال داده شد که طی یخچال گذاری در نمونه ها تغییرات محسوسی مشاهده شد. اسیدیته در مدت زمان نگهداری در یخچال در شیر حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس از 42 درجه دورنیک به 61 درجه دورنیک ، شیر حاوی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم از 42 درجه دورنیک به 39 درجه دورنیک و شیر حاوی مخلوط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم از 42 درجه دورنیک به 62 درجه دورنیک تغییر کرد که نشان دهنده سرعت رشد بالای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به نسبت بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بود. سپس جهت تهیه بستنی به هر نمونه
شیر میزان 400 گرم شکر،500سی سی گلاب،20 گرم ثعلب و 5 گرم وانیل اضافه شد و به خوبی بهم زده شد و سپس مخلوط حاصل منجمد گردید. بستنی های تولید شده هر سه روز یک بار جهت شمارش میکروب ها مورد ارزیابی قرار گرفت )جدول1،2،3( و پس از سه روز بستنی ها مورد ارزیابی حسی قرار گرفت

0

About the Author:

  Related Posts

ارسال دیدگاه