Blog

پربیوتیک

نوشته شده توسط:

پروبیوتیک:

پروبیوتیک به مجموعه ای از یک یا چند نوع میکروارگانیسم زنده گفته می شود که به مقدار مشخص به غذای انسان یا دام اضافه شده و موجب بهبود قابل ملاحظه ای در کارکرد دستگاه گوارشی و میکروارگانیسم های آن می گردند.و یا به عبارتی پروبیوتیک ها مکمل های میکروبی زنده ای هستند که

به رژیم غذایی افزوده می شوند و با بهبود تعادل در میکروفلور روده اثرات مفیدی بر روی میزبان دارند Pandiyan) و همکاران, ۲۰۱۲ و B. E. Se tiani و همکاران, .(۲۰۱۱ باکتری های اسید لاکتیک و مهمترین آنها لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکترها از پر کاربرد ترین و مهمترین مثالها در مورد مواد پروبیوتیک هستند Samappito)

0

About the Author:

  Related Posts

ارسال دیدگاه