Archive for بهمن 12ام, 1397

سابقه تولید بستنی پروبیوتیک در اروپا

نوشته شده توسط:

در کشورهایی همچون آلمان، انگلستان، دانمارک، سوئد، سوئیس، استرالیا، روسیه، فرانسه و ایتالیا بستنی پروبیوتیک با استفاده از باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و مخلوط این دو باکتری با باکتری های دیگر تولید می شود، اما تاکنون در ایران بستنی پروبیوتیکی تولید نشده است )2(. دراین تحقیق تلاش شد که روند تولید بستنی ایرانی با خصوصیت پروبیوتیک مورد ارزیابی قرار گیرد و نتیجه تحقیق رضایت بخش بود. در طی تولید بستنی با اسیدیته بالا پس از افزودن باکتری ...

Continue Reading →
0

تولید بستنی با اسیدیته بالا

نوشته شده توسط:

در ابتدا مقدار 3 لیتر شیر پر چرب را به صورت مساوی در سه ظرف ریخته و سپس به ظرف اول 0/33گرم باکتری های
لاکتو باسیلوس اسیدو فیلوس، به ظرف دوم 0/33گرم بیفیدو باکتریوم بیفیدوم و به ظرف سوم مخلوطی از هر دو باکتری فوق به نسبت های مساوی )هر کدام 0/16گرم( به عنوان استارتر به طور مستقیم به درون شیر اضافه و به ...

Continue Reading →
0